หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.54 KB
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.03 KB
การพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.9 KB
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.2 KB