ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.48 KB 68746
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 68751
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 68739
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 68740
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 68733
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 68737
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.36 KB 68734
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109 KB 68735
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 68736
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 68732
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.14 KB 68738
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.89 KB 68739
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 68993
คู่มือบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.56 KB 68752
คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.17 KB 68743
คู่มือบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.85 KB 68746
คู่มืองานบุคคล โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.34 KB 68737
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.64 KB 68744
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.58 KB 68745