ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 33
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.48 KB 32
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.11 KB 30
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.07 KB 31
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 32
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.39 KB 31
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 33
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109 KB 30
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.36 KB 30
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109 KB 30
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 33
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.84 KB 30
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.14 KB 31
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.89 KB 33
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 31
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 31
คู่มือบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.56 KB 32
คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.17 KB 36
คู่มือบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.85 KB 32
คู่มืองานบุคคล โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.34 KB 31
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนวัดด่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.64 KB 37
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.95 KB 34