ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา เบ้าลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847997589
อีเมล์ : suri.er@gmail.com