ปฐมวัย

นายยุทธชัย ศิลาแลง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวอรรถพร อึ้งเรืองเอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวสุรัชดา เสียงล้ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2