ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัชราภรณ์ สมวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสาวิตรี อยู่ดี
ครูปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสันติวรรณ ธัญญวิกัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0