ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัชราภรณ์ สมวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสาวิตรี อยู่ดี
ครูปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายยุทธชัย ศิลาแลง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0