ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัชราภรณ์ สมวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสาวิตรี อยู่ดี
ครูปฐมวัย

นางสันติวรรณ ธัญญวิกัย
ครู คศ.3