กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอังคณา เกตุทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกุลฤดี อุตสาหะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2