ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรนิตย์ ถานเที่ยง
ครูภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอังคณา เกตุทอง
ครูผู้ช่วย