ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอังคณา เกตุทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวราภรณ์ ก้านจักร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ