ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิตินันต์ ปั่นมาก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณพร ชุมภูทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4