กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐิตินันต์ ปั่นมาก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณพร ชุมภูทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3