ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิตินันต์ ปั่นมาก
ครู คศ.1

นางสาววรรณพร ชุมภูทอง
ครูผู้ช่วย