ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชวง พันธุ์บ้านแหลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์