กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดารัตน์ อะโน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6