ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราภรณ์ ก้านจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ