ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ