ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราภรณ์ ก้านจักร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ บุญรัมย์
ครูอัตราจ้าง