กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ