กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัยศิริ อร่ามจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2