ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมเกียรติ นวลวันดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ครูชำนาญการพิเศษ