ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจักรพันธ์ บุญรัมย์
ครูคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ