ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปิยะวัฒน์ เคแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจักรพันธ์ บุญรัมย์
ครูคอมพิวเตอร์