ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปิยะวัฒน์ เคแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพันธ์ บุญรัมย์
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0