ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปิยะวัฒน์ เคแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพันธ์ บุญรัมย์
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0