ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปิยะวัฒน์ เคแสง
ครูคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพันธ์ บุญรัมย์
ครูคอมพิวเตอร์