ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมเกียรติ นวลวันดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจพร วีริยานันท์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1