ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสมเกียรติ นวลวันดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ